Blog

Slim door gym

Mireille Eilander, bewegingswetenschapper (Bachelor gezondheidswetenschappen, master bewegingswetenschappen.) is een EMS-professional bij PreventiMed en heeft veel kennis en ervaring op het gebied van de motorische ontwikkeling bij kinderen. Ze is onderzoeker geweest bij het VUMC en was een stagiaire van het project Slim door Gym.

Wat is je ervaring op het gebied van de motorische ontwikkeling bij kinderen 4-12 jaar?
Ik heb een tijdje stage gelopen bij het project Slim door Gym. Slim door Gym’ is een onderzoeksproject naar het effect van twee specifieke programma’s in het bewegingsonderwijs op cognitieve vaardigheden van kinderen. Ook wordt de invloed op overgewicht, fitheid en motorische vaardigheden bekeken. Voor het experiment zijn vervolgens twee bewegingsinterventies ontwikkeld, waarvan op basis van de uitkomsten van het literatuuronderzoek kon worden verwacht dat ze positieve effecten zouden opleveren. Ik heb een deel van de motorische, cognitieve en fitheidstesten afgenomen bij groep 5 en 6 op verschillende scholen in verschillende provincies.

Wat viel je op en wat waren de resultaten van de afgenomen testen?
Over het algemeen schrok ik vaak van de resultaten. Sommige kinderen vonden het al lastig om vooruit te balanceren op een redelijk dikke balk. Gemiddeld genomen presteerden de kinderen ondermaats op de onderdelen (wanneer dit werd vergeleken met de standaard). Wat bijzonder was dat de resultaten per school (regio) vaak erg verschilden. Ik heb de testen op veel plekken in Nederland afgenomen. Zo presteerden kinderen gemiddeld beter op de testen wanneer ze afkomstig waren uit het zuiden of oosten van Nederland. Kinderen uit het westen presteerden over het algemeen minder goed.

Over het algemeen schrok ik vaak van de resultaten. Sommige kinderen vonden het al lastig om vooruit te balanceren op een redelijk dikke balk

Wat is het belang van een goede motorische ontwikkeling voor de gezondheid?
Op jonge leeftijd wordt vaak al veel bepaald door de motorische ontwikkelingen op de lichaamssamenstelling van een kind (denk aan vetcellen / kraakbaan aanmaak). Naast de lichamelijke consequenties van motorische ontwikkeling ligt er ook psychologisch aspect aan ten grondslag. Volgens onderzoek verricht aan de Oregon State University in 2016 (1) kunnen kleuters met een goede motoriek zich beter concentreren op een taakje en zijn ook beter in staat tot sociale interactie.

Ook het concentratievermogen blijkt beter te zijn bij kinderen met een goed ontwikkelde motoriek.
Deze samenhang geeft aan dat bewegen niet alleen een positief effect heeft op lichamelijke ontwikkelingen, maar ook op de ontwikkeling van cognitieve functies van kinderen.Een kind dat teveel bezig is met tv/tablet of computers ontwikkelt zich motorisch maar dus ook sociaal minder goed. Het zorgt voor overgewicht en slechter slapen, maar hebben ook sneller last van psychische problemen.

Kijk voor meer informatie op slimdoorgym

Wat is de waarde van natuurlijke bewegingsdrang van kinderen?
De natuurlijke bewegingsdrang bij kinderen is aangeboren. De behoefte om te experimenteren is groot en op deze manier zoeken kinderen naar manieren om zich fysiek te ontwikkelen. Ook motoriek hangt hier sterk mee samen. Opvallend is dat we kinderen hier alleen de eerste 4 jaar vrij in laten. Daarna is school verplicht en wordt ze eigenlijk geleerd om een groot gedeelte van de dag aan tafel te zitten. De grove motoriek is vaak al redelijk ontwikkeld, maar moet vanaf het 4e levensjaar worden verfijnd. Bewegen en spelenderwijs leren en beweegeducatie (zoals gymlessen) zouden een grote rol moeten spelen op basisscholen. Gymlessen worden vaak onderschat, terwijl dat voor sommige kinderen het enige moment is dat ze in beweging komen.

Ook thuis moet bewegen (met name buitenspelen) meer gestimuleerd worden. Slechts 14 procent van de kinderen tussen de 6 en 12 jaar speelt elke dag buiten (Volkskrant, 2018). Voor een optimale motorische ontwikkeling moet er meer aandacht komen voor beweging op school, maar ook na school.

Zet de MQ Scan in!

Vraag geheel vrijblijvend informatie aan voor jouw school, schoolbestuur of gemeente.  

Contact

Adres:
Hendrik Figeeweg 1C
2031 BJ Haarlem

Interesse of vragen MQ Scan?
Neem contact op met team MQ:
info@mqscan.nl of (+31) 023 3036808 

 

 

Meld je aan en blijf op de hoogte